27 września 2015

Błąd BSOD - Kody

Błąd BSOD - Kody


Autor: RatujPC


Odpalasz maszynę lub jesteś w trakcie ważnej pracy. Potrzebujesz pilnie skorzystać z komputera. Już klikasz "save" by zapisać efekty swojej pracy lub odpalasz przeglądarkę, a wtedy nie oczekiwanie Twoim zdumionym oczom ukazuje się już dobrze znany widok- blue screen, zwany "niebieski ekran śmieci".


Na swój przydomek zasłużyłem sobie powiem perfekcyjnie. Miliony ludzi na całym świecie miało okazję przeżyć to co wy i jestem pewien, że nie jednokrotnie ktoś zniszczył swój komputer lub wyładował swą frustrację na kimś innym. Cóż jednak począć- jaki Windows jest, każdy widzi.

Prostota i łatwość obsługi mści się czasem błędami i komunikatami, których wolelibyśmy nie widzieć. Jeśli jednak już się pojawiają, postarajmy się rozszyfrować te "magiczne znaczki" i dowiedzieć się, co prawdopodobnie dolega naszemu sprzętowi, że pokazał nam niebieskie pole z białymi literkami. Kody i tekst bywa pomocniczy. Jeśli jednak błąd dalej nic nam nie mówi, pozostaje serwis komputerowy.

oto kody błędów BSOD i znaczenia błędów :

0×0000 Operacja zakończona pomyślnie.
0×0001 Niewłaściwa funkcja.
0×0002 System nie odnalazł określonego pliku.
0×0003 System nie odnalazł określonej ścieżki.
0×0004 Otwarcie pliku jest niemożliwe.
0×0005 Brak dostępu.
0×0006 Niewłaściwe dojście.
0×0007 Bloki sterowania zostały uszkodzone.
0×0008 Brak miejsca dla wykonania polecenia.
0×0009 Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy.
0×000A Nieprawidłowe środowisko.
0×000B Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie.
0×000C Niewłaściwy kod dostępu.
0×000D Niewłaściwe dane.
0×000E Brak miejsca dla wykonania operacji.
0×000F Odnalezienie dysku było niemożliwe.
0×0010 Usunięcie katalogu było niemożliwe.
0×0011 Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe.
0×0012 Brak plików.
0×0013 Nośnik jest zabezpieczony.
0×0014 Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe.
0×0015 Urządzenie nie jest gotowe.
0×0016 Urządzenie nie rozpoznaje polecenia.
0×0017 Błąd danych (CRC)
0×0018 Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa.
0×0019 Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe.
0×001A Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy.
0×001B Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe.
0×001C Brak papieru w drukarce.
0×001D System nie może zapisywać do określonego urządzenia.
0×001E System nie może czytać z określonego urządzenia.
0×001F Urządzenie podłączone do komputera nie działa.
0×0020 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny
proces.
0×0021 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego
część.
0×0022 W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę. Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do
stacji: %1.
0×0024 Za dużo plików otwartych do udostępniania.
0×0026 Osiągnięto koniec pliku.
0×0027 Dysk jest pełny.
0×0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane.
0×0033 Zdalny komputer jest niedostępny.
0×0034 W sieci istnieje już taka nazwa.
0×0035 Ścieżka sieciowa nie została znaleziona.
0×0036 Sieć jest zajęta.
0×0037 Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne.
0×0038 Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS.
0×0039 Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej.
0×003A Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.
0×003B Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy.
0×003C Zdalna karta sieciowa jest niezgodna.
0×003D Kolejka wydruku jest pełna.
0×003E Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w
serwerze.
0×003F Plik oczekujący na wydruk został usunięty.
0×0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna.
0×0041 Dostęp do sieci jest zabroniony.
0×0042 Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy.
0×0043 Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe.
0×0044 Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera.
0×0045 Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS.
0×0046 Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania.
0×0047 Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ
istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.
0×0048 Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę.
0×0050 Plik istnieje.
0×0052 Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe.
0×0053 Nie udało się INT 24
0×0054 Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.
0×0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
0×0056 Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe.
0×0057 Parametr jest nieprawidłowy.
0×0058 Wystąpił błąd zapisu w sieci.
0×0059 System nie może teraz uruchomić innego procesu.
0×0064 Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe.
0×0065 Wyłączny semafor jest własnością innego procesu.
0×0066 Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty.
0×0067 Semafor nie może być ponownie ustawiony.
0×0068 Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe.
0×0069 Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się.
0×006A Włóż dyskietkę do stacji dysków %1.
0×006B Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka.
0×006C Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces.
0×006D Potok został zakończony.
0×006E System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.
0×006F Nazwa pliku jest za długa.
0×0070 Jest za mało miejsca na dysku.
0×0071 Brak wewnętrznych identyfikatorów plików.
0×0072 Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy.
0×0075 Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe.
0×0076 Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa.
0×0077 System nie obsługuje żądanego polecenia.
0×0078 Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32.
0×0079 Został przekroczony czas semafora.
0×007A Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały.
0×007B Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa.
0×007C Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy.
0×007D Dysk nie ma nazwy woluminu.
0×007E Określony moduł nie mógł być znaleziony.
0×007F Określona procedura nie mogła być znaleziona.
0×0080 Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać.
0×0081 Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32.
0×0082 Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż
czyste We-Wy dyskowe.
0×0083 Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku.
0×0084 Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku.
0×0085 Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio
sprzężone dyski.
0×0086 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już
sprzęgnięty.
0×0087 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już
zastąpiony (SUBST).
0×0088 System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN).
0×0089 System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji.
0×008A System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku.
0×008B System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym
substytucji.
0×008C System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji.
0×008D System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku.
0×008E System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST.
0×008F System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub
do katalogu na tym samym dysku.
0×0090 Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego.
0×0091 Katalog nie jest pusty.
0×0092 Określona ścieżka jest używana w zastępstwie.
0×0093 Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów.
0×0094 Określona ścieżka nie może być teraz użyta.
0×0095 Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego
katalog na dysku jest docelowym katalogiem poprzedniego polecenia SUBST.
0×0096 Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub
śledzenie jest niedozwolone.
0×0097 Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
0×0098 Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych.
0×0099 Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
0×009A Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu
operacyjnego.
0×009B Utworzenie innego wątku jest niemożliwe.
0×009C Proces odbiorczy odrzucił sygnał.
0×009D Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany.
0×009E Segment jest już odblokowany.
0×009F Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy.
0×00A0 Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy.
0×00A1 Określona ścieżka jest nieprawidłowa.
0×00A2 Sygnał jest już w stanie oczekiwania.
0×00A4 Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe.
0×00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe.
0×00AA Żądane zasoby są w użyciu.
0×00AD Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania.
0×00AE System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady.
0×00B4 System wykrył niepoprawny numer segmentu.
0×00B6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00B7 Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe.
0×00BA Przekazana flaga jest nieprawidłowa.
0×00BB Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona.
0×00BC System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BD System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BE System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BF Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe.
0×00C0 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C1 %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.
0×00C2 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C3 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C4 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
0×00C5 System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji.
0×00C6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C7 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
0×00C8 Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB.
0×00C9 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00CA System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00CB System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona.
0×00CD Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału.
0×00CE Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie.
0×00CF Stos ring 2 jest w użyciu.
0×00D0 Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub
określono za dużo znaków globalnych.
0×00D1 Wysłany sygnał jest nieprawidłowy.
0×00D2 Program obsługi sygnału nie może być ustawiony.
0×00D4 Segment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.
0×00D6 Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu
lub modułu.
0×00D7 Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe.
0×00E6 Stan potoku jest nieprawidłowy.
0×00E7 Wszystkie instancje potoku są zajęte.
0×00E8 Potok został zamknięty.
0×00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu.
0×00EA Dostępnych jest więcej danych.
0×00F0 Sesja została anulowana.
0×00FE Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa.
0×00FF Rozszerzone atrybuty są niezgodne.
0×0103 Brak więcej danych.
0×010A Użycie kopiowania API jest niemożliwe.
0×010B Nazwa katalogu jest nieprawidłowa.
0×0113 Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora.
0×0114 Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.
0×0115 Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna.
0×0116 Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe.
0×011A Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów.
0×0120 Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego.
0×012A Wykonano za dużo przesłań do semafora.
0×012B Została zakończona tylko część żądania Read/WriteProcessMemory.
0×013D System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x%1 w pliku
komunikatów dla %2.
0×01E7 Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu.
0×0216 Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.
0×0217 Na drugim końcu potoku jest proces.
0×0218 Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.
0×03E2 Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony.
0×03E3 Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania
aplikacji.
0×03E4 Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji.
0×03E5 Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku.
0×03E6 Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci.
0×03E7 Błąd wykonania operacji inpage.
0×03E9 Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.
0×03EA Okno nie może działać jako wysyłające komunikat.
0×03EB Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe.
0×03EC Nieprawidłowe flagi.
0×03ED Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików. Proszę się upewnić czy są
załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest
uszkodzony.
0×03EE Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie
jest już prawidłowy.
0×03EF Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu.
0×03F0 Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje.
0×03F1 Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
0×03F2 Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.
0×03F3 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty.
0×03F4 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany.
0×03F5 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany.
0×03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru
lub kopii alternatywnej. Odtworzenie udało się.
0×03F7 Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających
dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony,
ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony.
0×03F8 Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie. Rejestr
nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru
systemu.
0×03F9 System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie
jest w formacie Rejestru.
0×03FA Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został
zaznaczony do usunięcia.
0×03FB System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze.
0×03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć
symbolicznego połączenia.
0×03FD Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza
podrzędnego.
0×03FE Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do
bufora wywołującego. Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany.
0×041B Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są
zależne.
0×041C Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi
0×041D Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny
czasowo.
0×041E Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe.
0×041F Baza danych usługi jest zablokowana.
0×0420 Realizacja usługi jest w toku.
0×0421 Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
0×0422 Określona usługa jest wyłączona i nie może być uruchomiona.
0×0423 Określono cykliczną zależność usługi.
0×0424 Określona usługa nie istnieje jako zainstalowana usługa.
0×0425 Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących.
0×0426 Usługa nie została uruchomiona.
0×0427 Proces usługi nie mógł być połączony z kontrolerem usługi.
0×0428 W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania sygnału sterowania.
0×0429 Określona baza danych nie istnieje.
0×042A Usługa zwróciła specyficzny kod błędu.
0×042B Proces zakończył się nieoczekiwanie.
0×042C Nie udało się uruchomienie usługi zależności lub grupy.
0×042D Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
0×042E Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
0×042F Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa.
0×0430 Określona usługa została zaznaczona do usunięcia.
0×0431 Określona usługa już istnieje.
0×0432 System działa obecnie w ostatniej-znanej-dobrej konfiguracji.
0×0433 Usługa zależności nie istnieje lub została zaznaczona do usunięcia.
0×0434 Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni-znany-dobry
zestaw sterujący.
0×0435 Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie było prób uruchomienia usługi.
0×0436 Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub nazwa usługi wyświetlania.
0×044C Został osiągnięty fizyczny koniec taśmy.
0×044D Osiągnięty został znacznik pliku na taśmie.
0×044E Napotkano początek taśmy lub partycji.
0×044F Taśma - osiągnięty został koniec zestawu plików.
0×0450 Na taśmie brak więcej danych.
0×0451 Taśma nie mogła być poddana partycji.
0×0452 W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach,
bieżący rozmiar bloku jest nieprawidłowy.
0×0453 Podczas ładowania taśmy nie mogła być odnaleziona informacja o partycji taśmy.
0×0454 Zablokowanie mechanizmu wyrzutowego nośnika jest niemożliwe.
0×0455 Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe.
0×0456 Nośnik w napędzie mógł się zmienić.
0×0457 Magistrala We-Wy nie została przywrócona do pierwotnego stanu.
0×0458 Brak nośnika w napędzie.
0×0459 Nie istnieje odwzorowanie dla znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie
kodowej.
0×045A Procedura inicjalizacji biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
0×045B Proces zamknięcia systemu jest w toku.
0×045C Przerwanie procesu zamknięcia systemu jest niemożliwe ponieważ taki proces nie
jest w toku.
0×045D Żądanie nie mogło być wykonane z powodu błędu urządzenia We-Wy.
0×045E Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjalizowane. Program
obsługi szeregowej zostanie usunięty z pamięci.
0×045F Niemożliwe jest otwarcie urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z
innymi urządzeniami. Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już
otwarte.
0×0460 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona przez inny zapis do portu
szeregowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero.)
0×0461 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu
czasu. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartości zero.)
0×0462 Na dyskietce nie znaleziono znacznika numeru ID adresu.
0×0463 Niezgodność między polem numeru ID sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera
stacji dysków elastycznych.
0×0464 Kontroler stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik
stacji dysków.
0×0465 Kontroler stacji dysków zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
0×0466 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, nie udała się operacja rekalibracji,
mimo ponawiania prób.
0×0467 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, operacja dyskowa nie udała się,
mimo ponawiania prób.
0×0468 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja
resetowania kontrolera dysku; nawet to nie przyniosło rezultatu.
0×0469 Napotkano fizyczny koniec taśmy.
0×046A Brak pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
0×046B Wykryta została możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock).
0×046C Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
0×0474 Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub
program obsługi.
0×0475 Nie udała się próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS.
0×047E Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows.
0×047F Określony program nie jest programem środowiska Windows lub MS-DOS.
0×0480 Uruchomienie więcej, niż jednej instancji określonego programu jest niemożliwe.
0×0481 Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows.
0×0482 Jeden z plików bibliotek potrzebny do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
0×0483 Z określonym plikiem nie skojarzono żadnej aplikacji.
0×0484 W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd.
0×0485 Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji nie może zostać
znaleziony.
0×04B0 Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
0×04B1 Urządzenie nie jest obecnie podłączone lecz istnieje zapamiętane połączenie.
0×04B2 Wykonano próbę zapamiętania urządzenia, które zostało już uprzednio zapamiętane.
0×04B3 Żaden serwis sieci nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej.
0×04B4 Określona nazwa serwisu sieci jest nieprawidłowa.
0×04B5 Otwarcie profilu połączenia sieciowego jest niemożliwe.
0×04B6 Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony.
0×04B7 Nie można zliczać obiektu nie będącego kontenerem.
0×04B8 Wystąpił błąd rozszerzony.
0×04B9 Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy.
0×04BA Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy.
0×04BB Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy.
0×04BC Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy.
0×04BD Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy.
0×04BE Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy.
0×04BF Format określonej nazwy udziału sieciowego jest nieprawidłowy.
0×04C0 Format określonego hasła jest nieprawidłowy.
0×04C1 Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy.
0×04C2 Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy.
0×04C3 Podane uwierzytelnienia kolidują istniejącym zestawem uwierzytelnień.
0×04C4 Wykonano próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci lecz jest już zbyt wiele
ustanowionych sesji dla tego serwera.
0×04C5 Nazwa domeny grupy roboczej jest już w użyciu przez inny komputer w sieci.
0×04C6 Brak sieci lub nie została uruchomiona.
0×04C7 Operacja została anulowana przez użytkownika.
0×04C8 Żądana operacja nie może być wykonana na pliku z otwartą sekcją odwzorowania
użytkownika.
0×04C9 Zdalny system odrzucił połączenie sieciowe.
0×04CA Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte.
0×04CB Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres.
0×04CC Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci.
0×04CD Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym.
0×04CE Próbowano wykonać nieprawidłową operację na aktywnym połączeniu sieciowym.
0×04CF Zdalna sieć jest nieosiągalna za pomocą transportu.
0×04D0 Zdalny system jest nieosiągalny za pomocą transportu.
0×04D1 Zdalny system nie obsługuje protokołu transportu.
0×04D2 Nie działa żadna usługa w docelowym punkcie końcowym sieci ani w zdalnym
systemie.
0×04D3 Żądanie zostało przerwane.
0×04D4 Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny.
0×04D5 Operacja nie mogła być pomyślnie zakończona. Należy powtórzyć próbę.
0×04D6 Ustanowienie połączenia z serwerem jest niemożliwe z powodu wyczerpania limitu
jednoczesnych połączeń dla tego konta.
0×04D7 Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta.
0×04D8 Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.
0×04D9 Adres sieciowy nie mógł być użyty do żądanej operacji.
0×04DA Obsługa jest już zarejestrowana.
0×04DB Określona obsługa nie istnieje.
0×04DC Żądana operacja nie została wykonana ponieważ nie potwierdzono tożsamości
użytkownika.
0×04DD Żądana operacja nie została wykonana ponieważ użytkownik nie zalogował się do
sieci. Określona usługa nie istnieje.
0×04DE Powrót wymagający, aby dzwoniący kontynuował bieżącą pracę.
0×04DF Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji gdy inicjalizacja została już
wykonana.
0×04E0 Brak dalszych urządzeń lokalnych.
0×0514 Nie wszystkie wywoływane uprawnienia są przypisane wywołującemu.
0×0515 Nie zostały wykonane pewne odwzorowania między nazwami kont i numerami ID
zabezpieczenia.
0×0516 Dla tego konta nie ustawiono żadnych specjalnych ograniczeń.
0×0517 Brak klucza szyfrowania. Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania.
0×0518 Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przekształcone na hasło Menedżera LAN.
Zwrócone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL).
0×0519 Poziom sprawdzania jest nieznany.
0×051A Wskazuje, że dwa poziomy przeglądania są niezgodne.
0×051B Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu.
0×051C Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako grupa podstawowa
obiektu.
0×051D Wykonano próbę operacji na uosobieniu tokena przez wątek, który obecnie nie
uosabia klienta.
0×051E Wyłączenie grupy jest niemożliwe.
0×051F Nie ma obecnie dostępnych serwerów logowania do obsługi żądania logowania.
0×0520 Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.
0×0521 Określony przywilej nie istnieje.
0×0522 Klient nie ma wymaganego przywileju.
0×0523 Podana nazwa nie jest prawidłowo sformułowaną nazwą konta.
0×0524 Określony użytkownik już istnieje.
0×0525 Określony użytkownik nie istnieje.
0×0526 Określona grupa już istnieje.
0×0527 Określona grupa nie istnieje.
0×0528 Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona
grupa nie może być usunięta ponieważ zawiera ona członka.
0×0529 Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego.
0×052A Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może być wyłączone ani usunięte.
0×052B Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako bieżące hasło jest
nieprawidłowa.
0×052C Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako nowe hasło zawiera
wartości niedopuszczalne w hasłach.
0×052D Aktualizacja hasła jest niemożliwa ponieważ została naruszona zasada aktualizacji
hasła.
0×052E Nieudane logowanie: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
0×052F Nieudane logowanie: ograniczenie konta użytkownika.
0×0530 Nieudane logowanie: przekroczenie ograniczenia czasu logowania.
0×0531 Nieudane logowanie: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym
komputerze.
0×0532 Nieudane logowanie: określone hasło konta wygasło.
0×0533 Nieudane logowanie: konto jest obecnie wyłączone.
0×0534 Nie zostało wykonane odwzorowanie między nazwami kont a numerami ID
zabezpieczenia.
0×0535 Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów lokalnych użytkowników
(LUID).
0×0536 Brak dalszych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
0×0537 Podrzędna część numeru ID zabezpieczenia jest nieodpowiednia dla tego
szczególnego przypadku.
0×0538 Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa.
0×0539 Struktura numeru ID zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
0×053A Struktura deskryptora zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
0×053C Dziedziczona lista kontroli dostępu (ACL) lub wprowadzenie kontroli dostępu (ACE)
nie mogło być zbudowane.
0×053D Serwer jest obecnie wyłączony.
0×053E Serwer jest obecnie włączony.
0×053F Podana wartość była nieodpowiednia dla identyfikatora uprawnień.
0×0540 Brak dostępnej pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach.
0×0541 Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami dla grupy jako
całości.
0×0542 Nie został podany poziom uosobienia albo podany poziom jest nieprawidłowy.
0×0543 Otwarcie tokena o anonimowym poziomie zabezpieczenia jest niemożliwe.
0×0544 Żądana klasa informacji sprawdzania była nieprawidłowa.
0×0545 Typ tokena jest nieodpowiedni dla dokonanej próby jego użycia.
0×0546 Niemożliwe jest wykonanie operacji zabezpieczenia na obiekcie, który nie ma
przypisanego zabezpieczenia.
0×0547 Wskazuje, że nie było kontaktu z serwerem Windows NT albo, że obiekty w domenie
były chronione tak, że wyszukanie niezbędnej informacji było niemożliwe.
0×0548 Menedżer zabezpieczenia kont (SAM) lub lokalny serwer zarządzania
zabezpieczeniem (LSA) był w nieprawidłowym stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
0×0549 Domena była w nieodpowiednim stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
0×054A Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
0×054B Określona domena nie istnieje.
0×054C Określona domena już istnieje.
0×054D Wykonano próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer.
0×054E Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria
nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku.
0×054F Baza danych zabezpieczenia kont zawiera wewnętrzną niezgodność.
0×0550 Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już
odwzorowana na typy nie-ogólne.
0×0551 Niepoprawny format deskryptora zabezpieczenia (absolutny lub auto-relatywny).
0×0552 Żądana akcja jest ograniczona w użyciu tylko przez procesy logowania. Proces
wywołujący nie został zarejestrowany jako proces logowania.
0×0553 Uruchomienie nowej sesji logowania z numerem ID, który już jest w użyciu jest
niemożliwe.
0×0554 Określony pakiet potwierdzenia tożsamości jest nieznany.
0×0555 Sesja logowania nie jest w stanie zgodnym z żądaną operacją.
0×0556 Numer ID sesji logowania jest już w użyciu.
0×0557 Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania.
0×0558 Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, niemożliwe jest uosobienie
poprzez ten potok.
0×0559 Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją.
0×055A Wykryto uszkodzenie wewnętrznego zabezpieczenia bazy danych.
0×055B Wykonanie tej operacji na wbudowanych kontach jest niemożliwe.
0×055C Wykonanie tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej jest niemożliwe.
0×055D Wykonanie tej operacji na tym wbudowanym specjalnym użytkowniku jest
niemożliwe.
0×055E Użytkownik nie może być usunięty z grupy ponieważ grupa jest obecnie podstawową
grupą użytkowników.
0×055F Token jest już w użyciu jako token podstawowy.
0×0560 Określona grupa lokalna nie istnieje.
0×0561 Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy lokalnej.
0×0562 Określona nazwa konta jest już członkiem grupy lokalnej.
0×0563 Określona grupa lokalna już istnieje.
0×0564 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym
komputerze.
0×0565 Została przekroczona maksymalna liczba sekretów, które mogą być przechowywane
w pojedynczym systemie.
0×0566 Długość sekretu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
0×0567 Baza danych lokalnego zabezpieczenia zawiera wewnętrzną niezgodność.
0×0568 Podczas próby logowania kontekst zabezpieczenia użytkownika zakumulował za
dużo numerów ID zabezpieczenia.
0×0569 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym
komputerze.
0×056A Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
0×056B Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek
nie istnieje.
0×056C Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek
ma zły typ konta.
0×056D Określono za dużo numerów ID zabezpieczenia.
0×056E Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo

0×056F Wskazuje, że ACL nie zawiera możliwych do dziedziczenia elementów
0×0570 Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
0×0571 Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna.
0×0572 Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania.
0×0573 Usługa, do której próbujesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń.
Nie można zwiększyć liczby połączeń, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może
zaakceptować.
0×0578 Nieprawidłowe dojście okna.
0×0579 Nieprawidłowe dojście menu.
0×057A Nieprawidłowe dojście kursora.
0×057B Nieprawidłowe dojście tabeli przyśpieszacza.
0×057C Nieprawidłowe dojście mechanizmu przechwytywania.
0×057D Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej.
0×057E Utworzenie okna podrzędnego najwyższego poziomu jest niemożliwe.
0×057F Znalezienie okna klasy okna jest niemożliwe.
0×0580 Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku.
0×0581 Klawisz przyśpieszający jest już zarejestrowany.
0×0582 Klasa już istnieje.
0×0583 Klasa nie istnieje.
0×0584 Klasa ma wciąż otwarte okna.
0×0585 Nieprawidłowy indeks.
0×0586 Nieprawidłowe dojście ikony.
0×0587 Używane są słowa prywatnego okna DIALOG.
0×0588 Identyfikator pola listy nie został znaleziony.
0×0589 Nie znaleziono symboli wieloznacznych.
0×058A Wątek nie ma otwartego Schowka.
0×058B Klawisz przyśpieszający nie jest zarejestrowany.
0×058C Okno nie jest prawidłowym oknem dialogu.
0×058D Numer ID elementu sterującego nie został znaleziony.
0×058E Nieprawidłowy komunikat do pola kombi ponieważ nie ma ono edycyjnego elementu
sterującego.
0×058F Okno nie jest polem kombi.
0×0590 Wysokość musi być mniejsza niż 256.
0×0591 Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC).
0×0592 Nieprawidłowy typ procedury haka.
0×0593 Nieprawidłowa procedura haka.
0×0594 Ustawienie nie-lokalnego haka bez dojścia modułu jest niemożliwe.
0×0595 Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie.
0×0596 Procedura haka dziennika jest już zainstalowana.
0×0597 Procedura haka nie jest zainstalowana.
0×0598 Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem.
0×0599 Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.
0×059A To pole listy nie obsługuje znaków tabulacji.
0×059B Zniszczenie obiektu utworzonego przez inny wątek jest niemożliwe.
0×059C Okna podrzędne nie mogą mieć menu.
0×059D Okno nie ma menu systemowego.
0×059E Nieprawidłowy styl okna komunikatu.
0×059F Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*).
0×05A0 Ekran jest już zablokowany.
0×05A1 Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo
okno nadrzędne.
0×05A2 Okno nie jest oknem podrzędnym.
0×05A3 Nieprawidłowe polecenie GW_*.
0×05A4 Nieprawidłowy identyfikator wątku.
0×05A5 Przetwarzanie komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu wielokrotnego
dokumentu (MDI) jest niemożliwe.
0×05A6 Menu wyskakujące jest już aktywne.
0×05A7 Okno nie ma pasków przewijania.
0×05A8 Zakres paska przewijania nie może być większy niż 0×7FFF.
0×05A9 Pokazanie lub usunięcie okna określoną metodą jest niemożliwe.
0×05AA Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AB Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AC Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AD Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
0×05AE Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
0×05AF Plik stronicowania jest za mały do zakończenia tej operacji.
0×05B0 Nie odnaleziono elementu menu.
0×05DC Plik rejestru zdarzeń jest uszkodzony.
0×05DD Obsługa rejestrowania zdarzeń nie mogła być uruchomiona ponieważ było
niemożliwe otwarcie rejestru zdarzeń.
0×05DE Plik rejestru zdarzeń jest pełny.
0×05DF Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczytami.
0×06A4 Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe.
0×06A5 Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu.
0×06A6 Dojście powiązania jest nieprawidłowe.
0×06A7 Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana.
0×06A8 Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa.
0×06A9 Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
0×06AA Format punktu końcowego jest nieprawidłowy.
0×06AB Adres sieciowy jest nieprawidłowy.
0×06AC Nie znaleziono punktu końcowego.
0×06AD Wartość dopuszczalnego czasu jest nieprawidłowa.
0×06AE Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
0×06AF Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
0×06B0 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany.
0×06B1 Serwer RPC już oczekuje wywołania.
0×06B2 Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu.
0×06B3 Serwer RPC nie oczekuje wywołania.
0×06B4 Typ menedżera jest nieznany.
0×06B5 Interfejs jest nieznany.
0×06B6 Brak powiązań.
0×06B7 Nie ma sekwencji protokołów.
0×06B8 Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe.
0×06B9 Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów.
0×06BA Serwer RPC jest niedostępny.
0×06BB Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację.
0×06BC Opcje sieciowe są nieprawidłowe.
0×06BD W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury.
0×06BE Zdalne wywołanie procedury nie udało się.
0×06BF Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane.
0×06C0 Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
0×06C2 Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC.
0×06C4 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany.
0×06C5 Etykietka jest nieprawidłowa.
0×06C6 Granice tablicy są nieprawidłowe.
0×06C7 Powiązanie nie zawiera nazwy wprowadzania.
0×06C8 Składnia nazwy jest nieprawidłowa.
0×06C9 Składnia nazwy nie jest obsługiwana.
0×06CB Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego
identyfikatora (UUID).
0×06CC Punkt końcowy jest duplikatem.
0×06CD Typ legalizacji jest nieznany.
0×06CE Maksymalna liczba wywołań jest za mała.
0×06CF Ciąg jest za długi.
0×06D0 Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona.
0×06D1 Numer procedury jest poza zakresem.
0×06D2 Powiązanie nie zawiera żadnych informacji legalizacji.
0×06D3 Usługa sprawdzania tożsamości jest nieznana.
0×06D4 Poziom sprawdzania tożsamości jest nieznany.
0×06D5 Kontekst zabezpieczenia jest nieprawidłowy.
0×06D6 Usługa autoryzacji jest nieznana.
0×06D7 Wprowadzona informacja jest nieprawidłowa.
0×06D8 Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji.
0×06D9 Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów
końcowych.
0×06DA Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane.
0×06DB Nazwa wprowadzonej informacji jest niekompletna.
0×06DC Opcja wersji jest nieprawidłowa.
0×06DD Nie ma więcej członków.
0×06DE Nie ma nic do cofnięcia eksportowania.
0×06DF Interfejs nie został znaleziony.
0×06E0 Wprowadzona informacja już istnieje.
0×06E1 Wprowadzona informacja nie została znaleziona.
0×06E2 Obsługa nazw jest niedostępna.
0×06E3 Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa.
0×06E4 Żądana operacja nie jest obsługiwana.
0×06E5 Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie.
0×06E6 Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC).
0×06E7 Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero.
0×06E8 W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania.
0×06E9 Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero.
0×06EA Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC.
0×06EB Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC.
0×06EC Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana.
0×06ED Otwarcie pliku tablicy translacji znaków jest niemożliwe.
0×06EE Plik zawierający tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów.
0×06EF Dojście z zerowym kontekstem (null context handle) zostało przekazane od klienta
do hosta w czasie zdalnego wywołania procedury.
0×06F1 Dojście kontekstu zmieniło się podczas procedury zdalnego wywołania.
0×06F2 Dojścia powiązania przekazane do zdalnego wywołania procedury nie odpowiadają
sobie.
0×06F3 Procedura wejścia nie może uzyskać dojścia do zdalnego wywołania procedury.
0×06F4 Wskaźnik zerowego odwołania (null reference pointer) został przekazany do
procedury wejścia.
0×06F5 Wartość zliczona jest poza zakresem.
0×06F6 Liczba bajtów jest za mała.
0×06F7 Procedura wejścia odebrała błędne dane.
0×06F8 Podany bufor użytkownika jest nieodpowiedni dla żądanej operacji.
0×06F9 Nie rozpoznany nośnik dysku. Może być nie sformatowany.
0×06FA Stacja robocza nie ma sekretu powierniczego.
0×06FB Baza danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla
związku powierniczego tej stacji roboczej.
0×06FC Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną.
0×06FD Nie udały się powiernicze relacje między tą stacją roboczą a domeną podstawową.
0×06FE Logowanie w sieci nie udało się.
0×06FF Zdalne wywołanie procedury jest już w toku dla tego wątku.
0×0700 Wykonano próbę zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została
uruchomiona.
0×0701 Konto użytkownika wygasło.
0×0702 Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
0×0703 Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany.
0×0704 Określony port jest nieznany.
0×0705 Sterowniki drukarki jest nieznany.
0×0706 Procesor wydruku jest nieznany.
0×0707 Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy.
0×0708 Określony priorytet jest nieprawidłowy.
0×0709 Nazwa drukarki jest nieprawidłowa.
0×070A Drukarka już istnieje.
0×070B Polecenie drukarki jest nieprawidłowe.
0×070C Określony typ danych jest nieprawidłowy.
0×070D Określone środowisko jest nieprawidłowe.
0×070E Nie ma więcej powiązań.
0×070F Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym. Aby uzyskać dostęp do
tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0710 Użyte konto jest kontem komputera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj
globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0711 Użyte konto jest kontem powierniczym serwera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera
użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją
powierniczą dla tej domeny.
0×0713 Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
0×0714 Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów.
0×0715 Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
0×0716 Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu.
0×0717 Określony numer ID języka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.


Suknie Ślubne Katowice

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jaki wybrać Windows do nowego komputera: 32 czy 64-bit?

Jaki wybrać Windows do nowego komputera: 32 czy 64-bit?


Autor: Michał Ruta


Kupujemy komputer i sprzedawca wciska nam najnowszy Windows 7. Mówi, że trzeba brać 64-bitowy bo jest nowszy, lepszy, wydajniejszy. Czy uwierzyć na słowo ? Przecież to fachowiec. ... Niestety nie zawsze.


Zacznijmy od ciekawostki.


Historia komputerów w ostatnich 20 latach przechodziła kilka ciekawych przeobrażeń. Dwie według mnie najciekawsze to zmiana z systemów 16-sto bitowych (dos i windows 3.11) na systemy 32-bitowe oraz obecna zmiana z systemów 32-bitowych na 64 bitowe. Druga z tych zmian pozostawiła po sobie ciekawostkę, którą chciałbym krótko opisać.


Ostatnio grzebiąc w komputerze natknąłem się na zmienną PROCESSOR_ARCHITECTURE, wywołaną poprzez wyświetlenie wszystkich zmiennych komendą SET. Jakież było moje zdziwienie gdy w jej wartości znalazłem wartość AMD64. A dlaczego ? A dlatego, że mam procesor Intel Core 2 Duo. To skąd się wzięła zmienna AMD64 ? Po małym śledztwie znalazłem rozwiązanie. Winna temu jest historia.


Kiedy w 2003 roku firma AMD jako pierwsza rozpoczęła prace nad architekturą 64-bitową próbowała oczywiście dostosować ją do architektury firmy INTEL. Początkowo Panowie z AMD nazwali nową architekturę nazwą x86-64, lecz później pewnie spece od marketingu nakazali zmianę na AMD64. Microsoft wypuszczając pierwszą wersję Windows (XP) na 64-bity musiał ją dostosować do jedynej w tym czasie istniejącej wersji, a ta nazywała się AMD64. Od tego czasu wszystkie następne wersje Windows (Vista, 7) opierają się architekturze AMD64. Nie ważne jakie posiadasz więc procesor, czy firmy INTEL czy AMD, Twój Windows zawsze zamelduje, że jest on PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64.


Przejdźmu do sprawy zasadniczej: zakup komputera z systemem 64-bit lub 32-bit


Kupiliśmy komputer i część urządzeń lub programów nie chce działać. Lepiej sprawdźmy, jaką wersję systemu posiadamy. Możemy tego dokonać łatwo i szybko. Instrukcja dla różnych systemów jest dostępna na stronie http://support.microsoft.com/kb/827218


Jeśli posiadamy system 64-bitowy jego podstawową zaletą jest możliwość zaadresowania większej ilości pamięci (ponad 3GB) i większa wydajność w aplikacjach napisanych dla systemy 64-cio bitowego. Podstawową wadą, przynajmniej na początku istnienia takich systemów, brak sterowników pod urządzenia , typu skanery, aparaty, drukarki. Niestety sterowniki 32-bitowe nie będą działały poprawnie.


Jeśli posiadamy system 32-bitowy to jest dokładnie odwrotnie. Może on zaadresować tylko do 3GB pamięci operacyjnej. Nawet, jeśli włożymy jej do komputera więcej i komputer ją rozpozna prawidłowo, to system operacyjny Windows jej nie wykorzysta. Natomiast do systemów 32-bitowych istnieje, przynajmniej na razie dużo więcej sterowników i nie musimy się obawiać, że nasze ulubione urządzenie lub program odmówi posłuszeństwa.


Uważajmy, więc kupując komputer i świadomie podejmujmy decyzję o wyborze systemu. Jeśli posiadamy sporo urządzeń zewnętrznych najpierw sprawdźmy dokładnie czy posiadają one sterowniki do systemu 64-bit.


Zamiana bitów: 64 na 32 i odwrotnie.


Jeśli już niestety niezbyt podjęliśmy błędną decyzję i zakupiliśmy Windows 7 o architekuturze 64-bitowej a jakieś urządzenie nie posiada sterowników do tego systemu to możemy na tym samym kodzie zainstalować Windows 7 o architekturze 32 bitowej.
Podobnie jest w drugą stronę, jeśli zakupiliśmy Windows 32-bitowy a potrzebny nam jest wydajniejszy Windows 64-bitowy to możemy go zainstalować. Jedynym utrudnieniem w tą stronę będzie konieczność telefonicznej aktywacji systemu, oraz konieczność upewnienia się że producent komputera przewidział taką ewentualność i wydał sterowniki do systemu w wersji 64-bit.

Jeśli takie operacje przerastają nasze możliwości sugeruję skorzystać z pomocy dobrego serwisu komputerowego.


MRNET Komputery
Michał Ruta
BLOG.mrnet.pl
naprawykomputerow.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak poprawnie nagrywać płyty?

Jak poprawnie nagrywać płyty?


Autor: Servisant


Widziałem już wiele opinii na temat nagrywania płyt. Jednak nadal większość nagranych płyt nawet nową nagrywarką jest w znacznym stopniu nie do odczytania. Dlatego postanowiłem napisać ten artykuł.


Na poprawne nagranie płyty składają się trzech części:

1.Stan nagrywarki
2.Stan nośnika
3.Stan sprzętu komputerowego
4.Prędkość nagrywania

Ad1. Widziałem przez wiele lat masę nagrywarek wszystkich marek. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet nowe nagrywarki potrafią mieć błędy zapisu.
Jeżeli nagrywarka raz zapisuje a raz nie, proponuję rozebrać i psiknąć sprężonym powietrzem w okolice lasera. Niektóre nagrywarki tak odratowałem. Jeżeli to jest nagrywarka podłączana do komputera interfejsem IDE, należy sprawdzić, czy tryb DMA dla nagrywarki jest włączony. Najłatwiej można to zrobić uruchamiając Nero InfoTool.
Wyłączony tryb DMA dla nagrywarki nie dość, że spowalnia zapis płyt dvd, lecz także może powodować błędy przesyłu danych do nagrywarki. Warto spróbować wymienić taśmę IDE lub, SATA na nowe.


Ad2. Jeżeli jesteś pewny, że nagrywarka jest w pełni sprawna, sprawdź czy płyta jest sprawna mechanicznie. Sporo płyt jest sprzedawana w kupce, przez co się rysują. Kilka raz temu zakupiłem kilka płyt, dvd-r bez obejrzenia, jakie są pod spodem. Ok 8 płyt dvd-r renomowanej firmy TDK były nie do nagrania. Przed zakupem proponuję dokładnie obejrzeć każdą płytę pod spodem.

Ad3. To jest najważniejsze. Często jest tak, że płyty się "palą" z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania. Jeżeli wiesz, że kupiłeś nową nagrywarkę, płyty są dobre mechanicznie, a nagrywarka pali płyty - należy zamiast iść do sklepu reklamować nagrywarkę, spróbować zdiagnozować usterkę sprzętową. Bardzo często w nagrywarkach IDE wystarczy tylko wypiąć, a następnie wpiąć ponownie taśmę IDE z powrotem i płyty nagrywają się bez problemowo.

Ad4. Bardzo często obserwuję, że płyty nagrywane maksymalną prędkością, w lekko zużytych napędach, jest nieczytelna. Unikajcie takiej praktyki. Szanujcie swoją nagrywarkę i nerwy:)

Pozdrawiam
Miłego nagrywania


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rada dla korzystających z poczty e-mailowej

Rada dla korzystających z poczty e-mailowej


Autor: Zbigniew U.


Jako użytkownik poczty e-mailowej założonej na którymś z portali internetowych, prawdopodobnie otrzymujesz sporo niechcianej korespondencji tzw. spamu.


Specyfiką większości portali udostępniających darmowe konta pocztowe jest wysyłanie reklam do jej użytkowników. Być może zabezpieczyłeś się przed tym posiadając filtr antyspamowy zintegrowany z Twoim programem pocztowym. Jeśli tak, wiesz zapewne, że filtr taki nie jest rozwiązaniem optymalnym i oprócz spamu, blokuje także wiadomości, które spamem nie są.

Polecam Ci wypróbowanie poczty portalu google: gmaila.

Dla tego, że:

Pojemność nowo założonego konta wynosi w chwili obecnej ok 8gb i stale rośnie.Wyszukiwarka e-maili: każdy e-mail jest archiwizowany na serwerach googla, więc nie musisz bezpowrotnie kasować korespondencji. Wręcz przeciwnie: logując się do panelu konta i korzystając z wyszukiwarki na silniku google możesz odnaleźć e-maile sprzed miesięcy, czy lat. Ta funkcja urzekła mnie najbardziej. W chwili obecnej, po 3 latach używania Gmaila mam zarchiwizowanych ok 10000 wiadomości, a moje konto jest zajęte w zaledwie 30%! W tym czasie nie usunąłem bezpowrotnie ani jednej wiadomości! Często wracam do zarchiwizowanych e-maili, aby wyciągnąć jakąś informację. Google funduje nam więc darmową archiwizację naszych danych!Filtr antyspamowy: filtr, do którego dostęp uzyskujesz po zalogowaniu się na konto jest prawdziwym hitem. Osobiście dostaje kilkadziesiąt e-maili – spamu codziennie. Przez okres ok 3 lat używania Gmaila filtr zablokował setki e-maili spamu przepuszczając jedynie 2 i mylnie blokując ok. 4-5 wiadomości. To naprawdę imponujący wynik. Dodam, że Google, w odróżnieniu od większości providerów darmowych kont, nie wysyła e-maili z reklamami.Twój komputer odczuje ulgę: sporo osób korzystających np. z Outlooka gromadzi e-maile w programie. Ładowanie kilku tysięcy wiadomości każdorazowo ze startem programu powoduje znaczny spadek wydajności komputera. W dodatku działanie filtra antyspamowego również nie pozostaje obojętne dla szybkości maszyny. Przerzucając się na Gmaila będziesz mógł na bieżąco kasować wiadomości w programie pocztowym (ich kopie pozostaną na serwerze – musisz tylko wybrać taką opcję w ustawieniach programu), więc będziesz mieć do nich dostęp. Natomiast bezużyteczne okaże się dalsze korzystanie z filtra antyspamowego, więc jego wyłączenie przyspieszy Twój komputer.

Polecam Ci Gmaila bo sam go na co dzień używam!


Zbyszek Ugorek

http://pieczatkownia.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Idealna naprasowanka na ciemne i czarne tkaniny w 4 prostych krokach

Idealna naprasowanka na ciemne i czarne tkaniny w 4 prostych krokach.


Autor: Waldemar Zaręba


Zapewne wiele razy widziałeś u innych osób koszulkę ze wspaniałą grafiką zdjęciem idola czy też z własną fotografią lub ciekawymi napisami. Zastanawiałeś się też pewnie gdzie można taką kupić lub zamówić i ile będzie to kosztowało. Zaskoczę Cię. Będzie Cię to kosztowało kilka złotych plus koszulka plus kilkanaście minut pracy.


Co musisz zrobić i jak aby naprasowanka udała się ,świetnie wyglądała i była trwała.

CZEGO POTRZEBUJESZ:

Musisz zaopatrzeć się w dobrą naprasowankę. I tu uwaga - kiepskiej jakości papier transferowy nie pozwoli uzyskać zadowalających efektów i tylko stracisz koszulkę. Musi to być dobry papier.Polecam sprawdzony T-shirt transfer TIJ2010

Ponadto potrzebna będzie drukarka atramentowa, żelazko i płaska, twarda i gładka powierzchnia do prasowania, papier odporny na tłuszcz /papier pergaminowy,papier do pieczenia/ oraz wybrana rzecz tekstylna, np. ciemna lub czarna koszulka, dżokejka, podkładka pod mysz ,czapka etc.

1.DRUKOWANIE

Przechowuj papier TIJ2010Black w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Zadrukowuj papier TIJ2010Black tylko na niezadrukowanej stronie, pokrytej białą folią. Wkładaj papier po jednym arkuszu,właściwą stroną – w szczelinę do ręcznego podawania papieru. Zwróć uwagę, że drukarki różnie drukują jedne z wierzchu inne od spodu wkładanego arkusza papieru.

USTAWIENIA DRUKARKI: Papier Standardowy (Normal Paper) przy użyciu najlepszej możliwej jakości druku lub ewentualnie Papier Transferowy (Transfer Paper) Wybieramy standardowy tryb drukowania.

UWAGA : BEZ LUSTRZANEGO ODBICIA

Jeśli kolory bledną lub rozmywają się, należy odpowiednio zmniejszyć ustawienie poziomu tuszu, tj. o 10-15%.

Po zadrukowaniu papieru TIJ2010Black, należy pozostawić go do wyschnięcia na ok. 5 minut. Następnie wytnij z niego motyw graficzny pozostawiając naokoło jedynie wąski (ok. 1-3 mm) margines.

Wskazówka: Przed zadrukowaniem papieru TIJ2010 wydrukuj zaprojektowany obrazek na zwykłym papierze, aby upewnić się, że jego kolory i rozmiary są takie, jakich oczekujesz oraz, że grafika zostanie wydrukowana poprawnie.

PRZENOSZENIE NADRUKU NA WYRÓB TEKSTYLNY

Wybierz stabilną powierzchnię odpowiednią do prasowania.Nastaw żelazko na najwyższą temperaturę i poczekaj aż się zagrzeje (zazwyczaj zajmuje to 5-10 minut). Najlepsza temperatura do prasowania to 180-200 ˚C. Nie używaj żelazka turystycznego,ani funkcji pary.Przeprasuj materiał, na który będziesz nanosić nadruk, aby był zupełnie gładki.Zerwij folię transferową z tyłu papieru.Następnie połóż papier z nadrukiem na materiale w taki sposób, aby strona nadrukowana była na wierzchu. Połóż obrazek tak jak go widzisz / patrzysz na nadruk ,a czystą stroną przykładasz do materiału /Ustaw wzór poprawnie a następnie przykryj go papierem odpornym na tłuszcz / pergamin, papier do pieczenia, ewentualnie papier śniadaniowy / Arkusz papieru powinien być nieco większy niż wzór. Papieru pergaminowego można użyć wielokrotnie pod warunkiem, że nie będzie poplamiony tuszem z nadruku.Nie używaj funkcji pary (!!!). Zacznij przyprasowywać obrazek do materiału, naciskając silnie na żelazko. Staraj się, aby cała powierzchnia obrazka była równomiernie ogrzewana, nie pomijając przy prasowaniu brzegów i rogów obrazka. Uważaj, aby podczas prasowania nie przesunąć i nie pognieść folii z nadrukiem lub pergaminu.Prasuj przez maksymalnie 4 minuty w przypadku kartki A4. Dla mniejszych obrazów prasuj krócej – ¼ kartki A4 – prasuj ok. 1 minuty.

Jeśli chcesz, aby nadruk był matowy, oddziel papier od nadrukowanego materiału, gdy jest jeszcze gorący. Uchwyć któryś z rogów i odklej papier od materiału równomiernym i gładkim ruchem.

Jeśli natomiast chcesz, aby nadruk na materiale był błyszczący, poczekaj aż papier i materiał ostygną i dopiero wtedy uchwyć jeden z rogów i odklej papier od materiału równomiernym i gładkim ruchem.

3. UTRWALANIE

Proces utrwalania usuwa z nadruku zbędny nadmiar tuszu i powoduje, że nadrukowane miejsce upodabnia się z powrotem do normalnego wyrobu tekstylnego.

Utrwalanie nadruku matowego: Poczekaj aż nadrukowany materiał ostygnie. Następnie przykryj nadruk arkuszem pergaminu i raz jeszcze przeprasuj nadrukowane miejsce nie dłużej niż przez 5-10 sekund, po czym natychmiast zdejmij papier z nadruku, póki jest jeszcze gorący.

Utrwalanie nadruku błyszczącego: Dokładnie jak powyżej, ale zdejmować po wystudzeniu.

4. PRANIE

Przed użyciem wyrobu tekstylnego z nadrukiem upierz go. Pamiętaj jednak, aby odczekać z praniem co najmniej 24 godziny po wykonaniu nadruku, aby nadruk mógł dokładnie wyschnąć. Materiały z wykonanymi w powyższy sposób nadrukami można prać w pralce automatycznej w temperaturze do 40 ˚C. Podczas prania ubiory z nadrukami powinny być zawsze odwrócone na lewą stronę. Nie używaj do prania silnych środków piorących ani żadnego rodzaju wybielaczy. Nie susz wyrobów z nadrukami w suszarce bębnowej. Podczas prasowania wyrobów z nadrukami nie przesuwaj żelazka bezpośrednio po nadruku. Prasuj nadruki po przykryciu ich papierem impregnowanym lub przewracając wyrób tekstylny na lewą stronę.

Wskazówka: Możesz ożywić kolory powtarzając proces utrwalania.

I tym oto sposobem prostym i tanim możesz mieć świetnie wyglądającą koszulkę której znajomi pozazdroszczą.


Specjalistyczne papiery i folie Star Coating

www.cedex.pl
----------------------------
Waldek Zaręba

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Sposób na wykonanie idealnej naprasowanki na jasne koszulki, czapki, serwety, chustki

Sposób na wykonanie idealnej naprasowanki na jasne koszulki,czapki,serwety,chustki


Autor: Waldemar Zaręba


Często wykonanie naprasowanki na koszulkę sprawia kłopoty i nabieramy przekonania,że w domowych warunkach nie da się tego zrobić.Nic bardziej mylnego.Nalezy zachować tylko 2 istotne zasady:
zaopatrzyć sie w dobry papier /z kiepskim nie ma co liczyć na dobre efekty/ oraz stosować do tej instrukcji.Wyniki zadziwią Was i Waszych znajomych.


Co i jak nalezy wykonać aby naprasowanka udała się i była trwała?

Papier TIJ2000 thermok! nadaje się do przenoszenia przy pomocy żelazka grafiki czarno-białej i kolorowej na białe lub jasne (pastelowe) wyroby tekstylne z bawełny i mieszanek zawierających bawełnę oraz np. na powierzchnie podkładek pod myszkę, o ile są one pokryte materiałem tekstylnym.

Używając papieru thermok! nie musisz się obawiać, że przypalisz obrazek, lub że nie nagrzejesz go wystarczająco żelazkiem, gdyż papier thermok! sam zasygnalizuje kiedy przenoszenie grafiki zostanie zakończone. Obrazek będzie całkowicie poprawnie przeniesiony ,gdy widoczne na papierze zielone kółka zmienią kolor na pomarańczowe.

Do przenoszenia nadruków na tkaniny potrzebne są:

papier do przenoszenia nadruków TIJ2000 thermok! / lub inny , ale dobry /

drukarka atramentowa

żelazko i płaska twarda powierzchnia do prasowania

kartka lub arkusz białego papieru (standardowego, do drukarek lub kserokopiarek) przedmiot, na który chcemy przenieść nadruk, jak np. biała lub jasna (pastelowa) koszulka bawełniana lub z mieszanki bawełnianej, czapka baseballowa, szorty podkładka pod myszkę (pokryta materiałem tekstylnym), serweta, serwetki bawełniane lub obrus, bawełniane chustki do nosa, itp.

Drukowanie:

Przechowuj papier TIJ2000 w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Zadrukowuj papier jedynie na stronie nie zadrukowanej, białej, czystej. Uważaj ,abyś nie zadrukował strony z kółkami. Zwróć na to uwagę , gdyż różne drukarki drukują w różny sposób. Jedne z wierzchu inne od spodu włożonej do podajnika kartki.

Ważne: Wydruk należy wykonać w lustrzanym odbiciu.

Jeśli nie masz pewności co otrzymasz po wydruku wykonaj próbę na zwykłym papierze, w zwykłej jakości. Wybierz tryb drukowania jako "odbicie lustrzane". Wkładaj papier zawsze po jednym arkuszu – najlepiej w szczelinę do ręcznego podawania papieru.

Ustawienia drukarki:

Najlepiej wybrać “Papier standardowy” (normal paper) Należy ustawić najlepszą możliwą jakość wydruku.W ostateczności można użyć ustawienia “Papier transferowy” (transfer paper) również przy najwyższej jakości wydruku.Jeśli okaże się, że kolor się rozlewa, zmniejsz odpowiednio ustawienie poziomu tuszu (tj. o 10-15%).Po zadrukowaniu papieru, pozostaw go do wyschnięcia przez około 5 minut. Następnie wytnij z niego motyw graficzny pozostawiając na około obrazka jedynie wąski (1-3mm) margines.

Wskazówka: Przed zadrukowaniem papieru TIJ2000 wydrukuj zaprojektowany obrazek na zwykłym papierze aby upewnić się, że jego kolory i rozmiary są takie, jakich oczekujesz, oraz to, że grafika zostanie wydrukowana jako odbicie lustrzane, co jest niezbędne dla poprawnego przeniesienia obrazka na wyrób tekstylny.

Przenoszenie nadruku na wyrób tekstylny:

Wybierz stabilną powierzchnię nadającą się do prasowania. Włącz żelazko na i poczekaj aż się nagrzeje. Jeśli masz możliwość wybrania temperatury, nastaw żelazko na 200-210*C. Nie używaj do prasowania żelazka turystycznego , oraz pamiętaj o wyłączeniu funkcji pary. Przeprasuj materiał, na który będziesz nanosić nadruk, aby był on zupełnie gładki. Następnie połóż na nim papier z nadrukiem w taki sposób, aby strona nadrukowana stykała się z materiałem i abyś widział zielone kółka termo wskaźnika. Pamiętaj, aby żelazko było włączone w trybie normalnym, bez użycia pary! Zacznij przeprasowywać obrazek do materiału, naciskając silnie na żelazko. Staraj się, aby cała powierzchnia obrazka była równomiernie ogrzewana, nie pomijając w prasowaniu brzegów ani rogów wyciętego obrazka. Uważaj, aby podczas prasowania nie przesunąć ani nie pognieść folii z nadrukiem. Nie przestawaj prasować do momentu, gdy zielone kółko zmieni swój kolor na pomarańczowy, podobny do tego jaki widnieje na folii w symbolu odnoszącym się do prasowania.

Ważne: Aby uzyskać zadowalający efekt przenoszenia nadruku, co najmniej 80% powierzchni zielonego kółka musi zmienić kolor na pomarańczowy.

Jeśli chcesz, aby nadruk na materiale był matowy, oddziel papier od nadrukowanego materiału gdy jest jeszcze gorący. Uchwyć któryś z rogów obrazka i odklej papier od materiału równomiernym i płynnym ruchem.

Jeśli chcesz, aby nadruk był błyszczący, poczekaj, aż papier i materiał ostygną i dopiero wtedy uchwyć jeden z rogów obrazka i odklej papier płynnym ruchem

I tym oto sposobem wykonasz każdą naprasowankę na jasnych tkaninach.Prasowanki na ciemne i czarne tkaniny wykonuje się nieco inaczej

Utrwalanie

Proces utrwalania usuwa z nadruku zbędny nadmiar tuszu i powoduje, że nadrukowane miejsce upodabnia się z powrotem do normalnego wyrobu tekstylnego.

Utrwalanie nadruku matowego:

Poczekaj aż nadrukowany materiał ostygnie. Następnie przykryj nadruk arkuszem białego papieru i raz jeszcze przeprasuj nadrukowane miejsce nie dłużej niż przez 5-10 sekund, po czym natychmiast zdejmij papier z nadruku, póki jest jeszcze gorący.

Utrwalanie nadruku błyszczącego:

Podobnie jak powyżej, przy czym zamiast zwykłego papieru użyj papieru impregnowanego (np. do pieczenia) i zdejmij go z nadruku po przeprasowaniu dopiero, gdy wystygnie

Pranie

Przed użyciem wyrobu tekstylnego z nadrukiem, upierz go. Pamiętaj jednak, aby odczekać z praniem co najmniej 24 godziny po wykonaniu nadruku, aby nadruk mógł dokładnie wyschnąć. Materiały z wykonanymi w powyższy sposób nadrukami można prać w pralce automatycznej w temperaturze do 40*C. Podczas prania ubiory z nadrukami powinny być zawsze odwrócone na lewą stronę. Nie używaj do prania silnych środków piorących ani żadnego rodzaju wybielaczy. Nie susz wyrobów z nadrukami w suszarce bębnowej. Podczas prasowania nie przesuwaj żelazka bezpośrednio po nadruku. Prasuj nadruki po przykryciu ich papierem impregnowanym, lub przewracając wyrób na lewą stronę.

Wskazówka: Jeśli chcesz ożywić kolory nadrukowanego obrazka, możesz powtórzyć proces utrwalania, jak według instrukcji w punkcie 3.

Uwagi:

Podczas przenoszenia nadruku (prasowania) może być odczuwalny słaby zapach. Jest on spowodowany rozgrzewaniem się folii i jest zupełnie nieszkodliwy.


Specjalistyczne papiery i folie Star Coating

www.cedex.pl
----------------------------
Waldek Zaręba

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Przygotowanie do tłumaczenia plików FM/MIF (Adobe FrameMaker)

Przygotowanie do tłumaczenia plików FM/MIF (Adobe FrameMaker)


Autor: Rafał Kwiatkowski


Zapraszam do obejrzenia kursu wideo przedstawiającego krok po kroku w jaki sposób należy postępować z plikami MIF otrzymanymi od zleceniodawny lub z plikami FM (czyli jak przekonwertować je do formatu MIF, czyli formatu, który jest obsługiwany przez pakiet SDL Trados).


Generalnie przygotowanie plików MIF/FM do tłumaczenia nie jest niczym trudnym aczkolwiek sposobów jest kilka i pułapek również. Pliki można przekształcić do formatu tłumaczalnego w Tradosie za pomocą SDL Synergy, S-Tagger lub inne, zewnętrzne konwertery firm trzecich. Ja wybrałem S-Taggera ponieważ działał najstabilniej i prawie w ogóle nie przysporzył mi kłopotów.

Niestety uwagę trzeba zwrócić na wiele detali - lub najzwyczajniej przyjąć mój sposób za właściwy i nie pytać dlaczego - np. brak jednej aktualizacji programu FM, czyli minimalnie inna wersja - build (nie ważne na jakim etapie, w biurze, u tłumacza, czy u klienta) może spowodować spore problemy.

Ramowo i w teorii wygląda to tak:

1. Tworzymy trzy katalogi, które będą nam potrzebne
2. FM zapisujemy do MIF lub mamy MIF od zleceniodawcy
3. Określamy ścieżki w S-Tagger
4. Konwertujemy MIF do TTX
5. Tłumaczymy
6. Konwertujemy TTX do MIF za pomocą S-Tagger
7. W zależności od tego czy dysponujemy programem FrameMaker odsyłamy ww. plik MIF lub
8. Otwieramy go w aplikacji Adobe FrameMaker i składamy plik (nie każdego dotyczy ten etap)
9. Drukujemy PDFa i zapisujemy plik w formacie FM
10. Wysyłamy pliki do kolejnego etapu

Prezentuje jak krok po kroku wykonać ten proces w filmie na stronie: TUTAJ oraz TUTAJ (niestety Artelis nie umożliwia jeszcze contentu dynamicznego).

Proponuję powiększyć wideo na cały ekran (dolny przycisk drugi od prawej). Jeśli jakiś tekst zniknie za szybko to można użyć suwaka, by trochę się cofnąć i w najgorszym wypadku użyć przycisku pauzy, by zatrzymać odtwarzanie i doczytać tekst przed przejściem do kolejnego.

Więcej informacji na stronie: http://www.into-localization.com/


Rafał Kwiatkowski
admin@into-localization.com
http://www.into-localization.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Gwiazki w Corel Draw

Gwiazki w Corel Draw


Autor: Leon Lasa


Śniegowe gwiazdki w Corel Draw - zbliżają się święta a wraz z nimi czas wysyłania życzeń. W epoce Internetu pocztowe kartki zostały w większości zastąpione kartkami elektronicznymi wysyłanymi do przyjaciół na maila. Jeżeli chcemy być oryginalni to może spróbujemy taką świąteczną kartkę elektroniczną przygotować sami?


Ile razy zdarzyło się wam otrzymać taką samą kartkę na święta od dwóch różnych osób? Mnie wiele razy i byłem raczej zirytowany taką sytuacją niż wyróżniony. Więc jeżeli naprawdę zależy nam na oryginalności to, czym prędzej zabierzmy się do pracy i weźmy sprawy w swoje ręce.

Doskonałym programem do przygotowania kartki na święta jest program Corel Draw w dowolnej wersji. Rozejrzyjmy się w naszych płytkach, czy przypadkiem nie zostaliśmy obdarowani przy kupnie skanera, drukarki, monitora, czy komputera z darmową wersją Corel Draw, jeżeli nie mamy tego programu możemy do celu tego przedsięwzięcia wykorzystać darmową kilkunastodniową wersję programu, którą możemy pobrać ze strony producenta. Gdy nam się spodoba ten program i będziemy go mieli ochotę używać częściej możemy zakupić wersję dla domowych użytkowników w cenie dwustu - trzystu złotych.

Otwieramy program i przystępujemy do realizacji kartki świątecznej, zaczniemy od zrobienia oryginalnej gwiazdki za pomocą narzędzia krzywe Beziera. Najpierw rysujemy moduł gwiazdki (rys.1) następnie kopiujemy ten moduł w dół (rys,2) grupujemy i obracamy trzy razy wokół osi (rys.3) i gwiazdka gotowa. Proste? Bardzo proste aż dziw ze aż tak, ale taki właśnie jest Corel Draw. Oczywiście podstawy obsługi programu najlepiej uczyć się robiąc konkretne projekty jak np. ten a nie czytając tomy poradników.

Teraz takich projektów gwiazdek możemy zrobić bez liku, ale może zróbmy kilka, bo to wystarczy w zupełności do naszego projektu. Od naszych inwencji twórczych teraz zależy, co zrobimy z tymi gwiazdkami i jak je ułożymy na kartce. Ja pozwoliłem sobie je ułożyć tak (rys. 4) a jak to zrobisz Ty zależy tylko od Ciebie. Powodzenia. Wiecej artykułów związanych z uzywaniem oprogramowania komputerowego czy sprzętu na stronie laptops-leonardo.blogspot.com

internet

komputery

internet

komputery


www.lasa.yoyo.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.